08 มี.ค. 2559
คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับคดีปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช ปี 2546
04 มี.ค. 2559
การเผยแพร่วาระและรายละเอียดประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
01 มี.ค. 2559
กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และจ่ายเงินปันผล(แก้ไขไฟล์ PDF)
29 ก.พ. 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
26 ก.พ. 2559
กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และจ่ายเงินปันผล(แก้ไข Template และ ไฟล์ PDF)
26 ก.พ. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ก.พ. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
25 ก.พ. 2559
ชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2558
25 ก.พ. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ก.พ. 2559
งบการเงินรายปี 2558
25 ก.พ. 2559
กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และจ่ายเงินปันผล
25 ก.พ. 2559
การแต่งตั้งประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
25 ก.พ. 2559
การว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) ในงานก่อสร้างสะพานกลับรถบนถนนเลียบทางรถไฟ
03 ก.พ. 2559
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
29 ม.ค. 2559
รายงานการใช้เงินเพิ่มทุน (เดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2558)