แบบ 56-1 One Reports

เอกสารแนบ
เอกสารแนบ 1 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี และเลขานุการบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 2 รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย และบริษัทที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 3 รายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานตรวจสอบภายใน และรายละเอียดเกี่ยวกับหัวหน้างานกำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 4 รายละเอียดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 5 นโยบาย แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ และจรรยาบรรณบริษัท
- นโยบายบริษัท ดาวน์โหลด
- แนวปฏิบัติการกำกับดูแลกิจการ ดาวน์โหลด
- จรรยาบรรณบริษัท ดาวน์โหลด
เอกสารแนบ 6 รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ และรายงานคณะกรรมการชุดย่อย ดาวน์โหลด