12 พ.ย. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พ.ย. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)
28 ต.ค. 2562
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
24 ต.ค. 2562
การร่วมลงทุนโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ- อู่ตะเภา)
30 ก.ย. 2562
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
20 ก.ย. 2562
ขอแจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองกลาง ข้อพิพาทระหว่างบริษัทกับคู่สัญญาเรื่องคำสั่งเปลี่ยนแปลงงาน
09 ส.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2562
09 ส.ค. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2562 (สอบทานแล้ว)
09 ส.ค. 2562
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช และการปรับปรุงโครงสร้างทางพิเศษศรีรัชและทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกฯ
09 ส.ค. 2562
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
14 พ.ค. 2562
ขอแจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษศรีรัช ปี 2546
10 พ.ค. 2562
การเผยแพร่ร่างรายงานและวิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
09 พ.ค. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2562