12 พ.ค. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2565
12 พ.ค. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 1 (F45) (สอบทานแล้ว)
12 พ.ค. 2565
งบการเงิน ไตรมาสที่ 1/2565 (สอบทานแล้ว)
18 เม.ย. 2565
การเผยแพร่รายงานและวิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
04 เม.ย. 2565
การแต่งตั้งประธานกรรมการบริษัท
04 เม.ย. 2565
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
04 มี.ค. 2565
การเผยแพร่วาระและรายละเอียดประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บนเว็บไซต์ของบริษัท
23 ก.พ. 2565
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2564
23 ก.พ. 2565
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ประจำปี (F45) (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 2565
งบการเงิน ประจำปี 2564 (ตรวจสอบแล้ว)
23 ก.พ. 2565
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และประกาศจ่ายเงินปันผล
11 พ.ย. 2564
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2564
11 พ.ย. 2564
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 3 (F45) (สอบทานแล้ว)
11 พ.ย. 2564
งบการเงิน ไตรมาสที่ 3/2564 (สอบทานแล้ว)
27 ต.ค. 2564
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และเลขานุการบริษัท