หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2561
หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2561 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด PDF
รายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) Download PDF
สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2560 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5 : พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ดาวน์โหลด PDF
สารสนเทศและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 : พิจารณาการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน ในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด PDF
สารสนเทศและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) ดาวน์โหลด PDF
รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด PDF
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และวิธีการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด PDF
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด PDF
ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด PDF
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (โรงแรม เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัล พลาซา ลาดพร้าว) ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด PDF