หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2565
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด PDF
สารบัญ ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบวาระการประชุม
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 และ 3 : รายงานประจำปี 2564  ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 3 : สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2564  ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณาทบทวน ข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบการเข้าประชุม
รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ดาวน์โหลด PDF
วิธีปฏิบัติในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด PDF
ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด PDF
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด PDF
ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด PDF