หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2564
ข้อมูลประกอบวาระการประชุม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดาวน์โหลด PDF
สารบัญ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดาวน์โหลด PDF
รายงานประจำปี 2563 ดาวน์โหลด PDF
สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2563 ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกาไร และจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่พ้นตาแหน่ง ตามวาระ ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณาทบทวนการปฏิบัติตามข้อห้าม การกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดาวน์โหลด PDF
ข้อมูลประกอบการเข้าประชุม
รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด PDF
ขั้นตอนการยื่นความประสงค์เข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลด PDF
- คู่มือการใช้ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Webex และระบบ Inventech Connect
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค ดาวน์โหลด PDF
วิธีการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด PDF
ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด PDF
QR Code รายงานประจาปี 2563 และวิธีการใช้ QR Code ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลด PDF