หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น 2562
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด PDF
รายงานประจำปี 2561 Download PDF
สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2561 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาการเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 9 : พิจารณาอนุมัติการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ดาวน์โหลด PDF
รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุม ดาวน์โหลด PDF
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และวิธีการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด PDF
แบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม / แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด PDF
ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด PDF
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา) ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด PDF