รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 2/2562 2561 2560
สินทรัพย์รวม 113,587 103,831 98,919
หนี้สินรวม 72,581 68,219 67,740
ส่วนของผู้ถือหุ้น 41,006 35,612 31,179
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2562 2561 2560
รายได้ธุรกิจทางพิเศษ 2,521 10,174 9,957
รายได้ธุรกิจระบบราง 1,162 4,736 4,521
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 179 705 675
รายได้รวม 7,543 19,087 15,393
กำไรขั้นต้น 1,382 5,840 5,947
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 3,118 5,317 3,123
อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 2/2562 2561 2560
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 19.41 20.35 20.45
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 8.89 9.90 10.31
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 3.46 3.76 3.75
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.68 2.32 2.03