รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 3/2562 2561 2560
สินทรัพย์รวม 112,377 103,831 98,919
หนี้สินรวม 73,024 68,219 67,740
ส่วนของผู้ถือหุ้น 39,353 35,612 31,179
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3/2562 2561 2560
รายได้ธุรกิจทางพิเศษ 2,608 10,174 9,957
รายได้ธุรกิจระบบราง 1,266 4,736 4,521
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 199 705 675
รายได้รวม 4,431 19,087 15,393
กำไรขั้นต้น 1,482 5,840 5,947
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 937 5,317 3,123
อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 3/2562 2561 2560
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 21.60 20.35 20.45
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 8.24 9.90 10.31
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 3.21 3.76 3.75
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.57 2.32 2.03