รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 1/2564 2563
สินทรัพย์รวม 115,682 115,088 113,616
หนี้สินรวม 77,446 77,389 75,582
ส่วนของผู้ถือหุ้น 38,236 37,699 38,034
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 1/2564 2563
รายได้ธุรกิจทางพิเศษ 1,907 1,873 8,145
รายได้ธุรกิจระบบราง 991 1,023 4,520
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 196 215 825
รายได้รวม 3,159 3,111 14,323
กำไรขั้นต้น 3,737 3,185 5,064
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 336 305 2,051
อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 1/2565 ไตรมาส 1/2564 2563
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 10.80 9.77 14.60
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 2.71 4.93 5.35
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 0.97 1.76 2.00
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.50 2.52 2.49