รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 2/2563 2562 2561
สินทรัพย์รวม 113,835 111,697 103,831
หนี้สินรวม  77,020 72,874 68,219
ส่วนของผู้ถือหุ้น 36,815 38,823 35,612
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 2/2563 2562 2561
รายได้ธุรกิจทางพิเศษ 1,506 10,302 10,174
รายได้ธุรกิจระบบราง 816 5,022 4,736
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 167 783 705
รายได้รวม 2,833 20,404 19,088
กำไรขั้นต้น 668 5,796 5,840
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 152 5,435 5,317
อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 2/2563 2562 2561
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 5.51 19.41 20.35
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 5.46 8.89 9.90
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 2.07 3.46 3.76
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.41 2.68 2.32