รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน 2561 2560 2559
สินทรัพย์รวม 103,831 98,919 82,786
หนี้สินรวม 68,219 67,740 53,003
ส่วนของผู้ถือหุ้น 35,612 31,179 29,783
ผลการดำเนินงาน 2561 2560 2559
รายได้ธุรกิจทางพิเศษ 10,174 9,957 9,301
รายได้ธุรกิจระบบราง 4,736 4,521 3,230
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 705 675 573
รายได้รวม 19,087 15,393 13,233
กำไรขั้นต้น 5,840 5,947 5,275
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 5,317 3,123 2,606
อัตราส่วนทางการเงิน 2561 2560 2559
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 20.35 20.45 19.69
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 9.90 10.31 8.87
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 3.76 3.75 3.25
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.32 2.03 1.94