รายได้รวม

หน่วย : ล้านบาท

กำไรขั้นต้น

หน่วย : ล้านบาท

กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท

หน่วย : ล้านบาท

(หน่วย : ล้านบาท)
ฐานะทางการเงิน ไตรมาส 1/2563 2562 2561
สินทรัพย์รวม 115,231 111,697 103,831
หนี้สินรวม  78,747 72,874 68,219
ส่วนของผู้ถือหุ้น 36,484 38,823 35,612
ผลการดำเนินงาน ไตรมาส 1/2563 2562 2561
รายได้ธุรกิจทางพิเศษ 2,300 10,302 10,174
รายได้ธุรกิจระบบราง 1,293 5,022 4,736
รายได้จากธุรกิจพัฒนาเชิงพาณิชย์ 204 783 705
รายได้รวม 3,889 20,404 19,088
กำไรขั้นต้น 1,302 5,796 5,840
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 508 5,435 5,317
อัตราส่วนทางการเงิน ไตรมาส 1/2563 2562 2561
อัตราส่วนกำไรสุทธิ (%) 13.33 18.66 20.35
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) 7.60 8.38 9.90
อัตราส่วนผลตอบแทนต่อสินทรัพย์รวม (%) 2.79 3.24 3.76
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) 2.38 2.54 2.32