รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 8 พฤษภาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4,722,121,829 30.89
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,055,747,341 6.91
4 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,047,025,175 6.85
5 นายวิชัย วชิรพงศ์ 402,157,757 2.63
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 327,617,191 2.14
7 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 303,448,709 1.99
8 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 299,816,874 1.96
9 สำนักงานประกันสังคม 296,545,458 1.94
10 นายมิน เธียรวร 230,000,000 1.50
11 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 136,659,952 0.89
12 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 130,535,000 0.85
13 GIC PRIVATE LIMITED 121,661,818 0.80
14 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 107,200,000 0.70