รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 13 มีนาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4,722,121,829 30.89
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,106,493,800 7.24
4 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,047,025,175 6.85
5 นายวิชัย วชิรพงศ์ 402,657,757 2.63
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 340,449,794 2.23
7 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 303,448,709 1.99
8 สำนักงานประกันสังคม 296,545,458 1.94
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 286,588,874 1.87
10 นายมิน เธียรวร 225,000,000 1.47
11 กองทุนเปิด บัวหลวงหุ้นระยะยาว 148,198,700 0.97
12 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 136,659,952 0.89
13 GIC PRIVATE LIMITED 114,891,161 0.75
14 UOB KAY HIAN PRIVATE LIMITED 107,200,000 0.70
15 กองทุนเปิด บัวหลวงทศพล 77,684,100 0.51