รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 26 มิถุนายน 2563

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4,787,121,829 31.32
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,205,839,759 7.89
4 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 815,356,075 5.33
5 สำนักงานประกันสังคม 480,341,600 3.14
6 นายวิชัย วชิรพงศ์ 369,888,857 2.42
7 STATE STREET EUROPE LIMITED 305,512,331 2.00
8 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 303,448,709 1.99
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 290,696,674 1.90
10 นายมิน เธียรวร 200,000,000 1.31
11 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 136,659,952 0.89
12 กองทุนเปิด กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 104,936,400 0.69