รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 9 มีนาคม 2565

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4,859,133,929 31.79
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 999,117,415 6.54
4 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 815,356,075 5.33
5 สำนักงานประกันสังคม 563,922,600 3.69
6 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 376,449,320 2.46
7 นายวิชัย วชิรพงศ์ 360,458,157 2.36
8 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 303,448,709 1.99
9 STATE STREET EUROPE LIMITED 287,873,642 1.88
10 นายมิน เธียรวร 160,000,000 1.05
11 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 119,659,952 0.78
12 NOMURA SECURITIES CO LTD-CLIENT A/C 81,442,455 0.53
13 นายสมบัติ พานิชชีวะ 77,440,106 0.51