รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 23 สิงหาคม 2562

ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) % หุ้น
1 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) 4,787,121,829 31.32
2 การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย 1,256,259,584 8.22
3 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 1,074,957,976 7.03
4 ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน) 1,047,025,175 6.85
5 นายวิชัย วชิรพงศ์ 390,678,757 2.56
6 STATE STREET EUROPE LIMITED 314,102,298 2.05
7 ธนาคาร กรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 303,448,709 1.99
8 สำนักงานประกันสังคม 296,545,458 1.94
9 SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED 282,104,674 1.85
10 นายมิน เธียรวร 204,000,000 1.33
11 GIC PRIVATE LIMITED 147,587,361 0.97
12 บริษัท ช.การช่าง-โตกิว คอนสตรัคชั่น จำกัด 136,659,952 0.89
13 นางวลัยพร สมภักดี 82,089,976 0.54