การเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

การเสนอวาระการประชุมสามัญประจำปี 2565 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้สิทธิของผู้ถือหุ้น ในการเสนอระเบียบวาระการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด PDF
แบบเสนอระเบียบวาระการประชุม การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด PDF
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดาวน์โหลด PDF