บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของแต่ละปี โดยคำนึงถึงผลประกอบการ โครงสร้างและภาระผูกพันทางการเงินการลงทุนตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

  วันขึ้นเครื่องหมาย XD
(XD Date)
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
(Record Date)
วันปิดสมุดทะเบียน
(Closing Date)
วันจ่ายเงินปันผล
(Payment Date)
จำนวนเงินที่จ่าย
(บาท/หุ้น)
2564 07/05/64 10/05/64 - 25/05/64 0.10
2563 22/04/63 23/04/63 - 08/05/63 0.09
2562 22/08/62 23/08/62 - 04/09/62 0.06
2562 07/05/62 08/05/62 - 22/05/62 0.09
2561 04/09/61 05/09/61 - 19/09/61 0.06
2561 27/04/61 30/04/61 - 14/05/61 0.07
2560 19/04/60 21/04/60 24/04/60 04/05/60 0.06
2559 12/09/59 14/09/59 15/09/59 27/09/59 0.05
2558 11/04/59 18/04/59 19/04/59 29/04/59 0.07