การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การส่งคำถามล่วงหน้า
สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้นก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นบริษัทจึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามมายังบริษัท ดังนี้:

 1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามพร้อมกับให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้
  • ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail (ถ้ามี) ที่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น
  • คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
 2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม
  • ทางเว็บไซต์ของบริษัท คลิ๊กที่นี่
  • ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน :

   สำนักกรรมการผู้จัดการ
   บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (สาขา 1)
   238/7 ถ.อโศก-ดินแดง แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง
   กรุงเทพฯ 10310

  • ทางโทรสาร : 0 2641 4610
 3. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

  ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

 4. การตอบคำถามกรณีที่ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

  บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นโดยตอบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทาง E-mail ทางโทรสาร หรือผ่านช่องทางอื่นๆตามความเหมาะสม