หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ดาวน์โหลด PDF
เอกสารประกอบการพิจารณาในวาระที่ 2 : พิจารณาการยุติข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดยการทบทวนและแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี) และ สัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ดาวน์โหลด PDF
สารสนเทศการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการยุติข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยการทบทวนและแก้ไขสัญญาโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ดาวน์โหลด PDF
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการยุติข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย โดยการทบทวนและแก้ไขสัญญาโครงการระบบ ทางด่วนขั้นที่ 2 สัญญาเพื่อการต่อขยายโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ส่วนดี) และสัญญาโครงการทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด ดาวน์โหลด PDF
รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด PDF
ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และวิธีการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด PDF
แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุม)
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด PDF
ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด PDF
แผนที่แสดงสถานที่ประชุม (โรงแรม สวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา) ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด PDF