หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายละเอียดการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโครงการ รวมถึงเป็นผู้จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้าในโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้าเงิน ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 สารสนเทศ และ ใบแทรกแก้ไข ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 รายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็นเงินทุนสาหรับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและวิธีการลงคะแนนเสียง ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนามาในวันประชุม)  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 ข้อบังคับบริษัทและกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ดาวน์โหลด PDF
สิ่งที่ส่งมาด้วย 11 แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์) ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ดาวน์โหลด PDF
หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ดาวน์โหลด PDF