บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) มีความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญเพื่อสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทจึงได้มีการริเริ่มพัฒนากรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจและจัดหาเงินทุนที่มีความเกี่ยวข้องกับกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)
อาทิ การจัดหาเงินทุน และ/หรือ การรีไฟแนนซ์ โครงการ (หรือทรัพย์สิน) ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อม และ/หรือ สังคม

กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืน

กรอบหลักเกณฑ์การระดมทุนเพื่อความยั่งยืนถูกจัดทำขึ้นตามมาตรฐานสากล อาทิ มาตรฐาน Green Bond Principles (“GBP”) มาตรฐาน Social Bond Principles (“SBP”) และมาตรฐาน Sustainability Bond Guidelines (“SBG”) ที่ออกโดย the International Capital Market Association (ICMA) และมาตรฐาน ASEAN Green Bond Standards (“GBS”) มาตรฐาน ASEAN Social Bond Standards (“SBS”) และมาตรฐาน ASEAN Sustainability Bond Standards (“SUS”) ที่ออกโดย the ASEAN Capital Markets Forum (ACMF) รวมถึงมาตรฐาน Green Loan Principles (“GLP”) และมาตรฐาน Social Loan Principles (“SLP”) ที่ออกโดย the Loan Market Association (LMA) 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Second Party Opinion Report