30 ก.ย. 2563
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
13 ส.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2563
13 ส.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของ บจ. ไตรมาสที่ 2 (F45) (สอบทานแล้ว)
13 ส.ค. 2563
งบการเงิน ไตรมาสที่ 2/2563 (สอบทานแล้ว)
03 ส.ค. 2563
การเผยแพร่รายงานและวิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
21 ก.ค. 2563
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
20 ก.ค. 2563
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
25 มิ.ย. 2563
การเผยแพร่วาระและรายละเอียดประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท (แก้ไข)
19 มิ.ย. 2563
การเผยแพร่วาระและรายละเอียดประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 บนเว็บไซต์ของบริษัท
12 มิ.ย. 2563
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
14 พ.ค. 2563
การให้ความเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563
14 พ.ค. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2563
14 พ.ค. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 1 (F45)
14 พ.ค. 2563
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2563 (สอบทานแล้ว)
09 เม.ย. 2563
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการก่อสร้างและปรับปรุงโครงสร้างและงานระบบทางพิเศษศรีรัช