12 พ.ค. 2559
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2559
22 เม.ย. 2559
การเผยแพร่ร่างรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
07 เม.ย. 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
05 เม.ย. 2559
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
05 เม.ย. 2559
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
08 มี.ค. 2559
คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับคดีปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช ปี 2546
04 มี.ค. 2559
การเผยแพร่วาระและรายละเอียดประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 บนเว็บไซต์ของบริษัท
01 มี.ค. 2559
กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และจ่ายเงินปันผล(แก้ไขไฟล์ PDF)
29 ก.พ. 2559
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
26 ก.พ. 2559
กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 และจ่ายเงินปันผล(แก้ไข Template และ ไฟล์ PDF)
26 ก.พ. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ก.พ. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2558
25 ก.พ. 2559
ชี้แจงผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2558
25 ก.พ. 2559
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
25 ก.พ. 2559
งบการเงินรายปี 2558