09 เม.ย. 2563
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
09 เม.ย. 2563
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
01 เม.ย. 2563
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
30 มี.ค. 2563
แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
26 ก.พ. 2563
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562
26 ก.พ. 2563
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ประจำปี (F45)
26 ก.พ. 2563
งบการเงินรายปี 2562 (ตรวจสอบแล้ว)
26 ก.พ. 2563
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และประกาศจ่ายเงินปันผล
19 ก.พ. 2563
การแก้ไขสัญญาเพื่อยุติข้อพิพาทโครงการระบบทางด่วนขั้นที่ 2 (ทางพิเศษศรีรัช รวมถึงส่วนดี) และทางด่วนสายบางปะอิน-ปากเกร็ด (ทางพิเศษอุดรรัถยา)
14 ก.พ. 2563
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
18 ธ.ค. 2562
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในงานเพิ่มเติมตามสัญญาการว่าจ้างผู้บริหารโครงการจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
18 ธ.ค. 2562
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งของกรรมการตรวจสอบ
12 พ.ย. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2562
12 พ.ย. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ. ไตรมาสที่ 3 (F45)
12 พ.ย. 2562
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2562 (สอบทานแล้ว)