18 มี.ค. 2562
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น
01 มี.ค. 2562
รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ สำหรับรายการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการยุติข้อพิพาท กับกทพ.โดยการทบทวนและแก้ไขสัญญาสัมปทาน
28 ก.พ. 2562
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และประกาศจ่ายเงินปันผล (เพิ่มรายละเอียดในวาระนำเสนอ)
27 ก.พ. 2562
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และประกาศจ่ายเงินปันผล
27 ก.พ. 2562
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2561
27 ก.พ. 2562
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
27 ก.พ. 2562
งบการเงินรายปี 2561 (ตรวจสอบแล้ว)
25 ก.พ. 2562
การเผยแพร่วาระและรายละเอียดประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11 ก.พ. 2562
สารสนเทศการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการยุติข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(แก้ไข)
07 ก.พ. 2562
สารสนเทศการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการยุติข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย(แก้ไข)
06 ก.พ. 2562
สารสนเทศการได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์จากการยุติข้อพิพาทกับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
06 ก.พ. 2562
กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
27 ธ.ค. 2561
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ก่อสร้างและปรับปรุงโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช
27 ธ.ค. 2561
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
09 พ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561