27 ธ.ค. 2561
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง ก่อสร้างและปรับปรุงโครงการทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครและซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช
27 ธ.ค. 2561
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
09 พ.ย. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2561
09 พ.ย. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 (สอบทานแล้ว)
31 ต.ค. 2561
คำชี้ขาดของคณะอนุญาโตตุลาการเกี่ยวกับคดีปรับอัตราค่าผ่านทางพิเศษเฉลิมมหานครและทางพิเศษศรีรัช ปี 2551
01 ต.ค. 2561
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
28 ก.ย. 2561
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
24 ก.ย. 2561
ขอแจ้งผลคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด ข้อพิพาทระหว่างบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
22 ส.ค. 2561
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
09 ส.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2561
09 ส.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
09 ส.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2561 (สอบทานแล้ว)
27 มิ.ย. 2561
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง สำหรับงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย (แก้ไข)
20 มิ.ย. 2561
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เพื่อซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช