20 มิ.ย. 2561
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการออกคำสั่งเปลี่ยนแปลงงานว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง สำหรับงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยาย
10 พ.ค. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
10 พ.ค. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2561
10 พ.ค. 2561
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2561 (สอบทานแล้ว)
04 พ.ค. 2561
การเผยแพร่ร่างรายงานและวิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
24 เม.ย. 2561
แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (F24-1)
20 เม.ย. 2561
แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
30 มี.ค. 2561
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและการจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ในการขายหุ้นสามัญบริษัท ไซยะบุรี พาวเวอร์ จำกัด ให้บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)
30 มี.ค. 2561
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บมจ.ช.การช่าง เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
20 มี.ค. 2561
การเผยแพร่วาระและรายละเอียดประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัท
09 มี.ค. 2561
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประกาศจ่ายเงินปันผล และสารสนเทศ (รายการเกี่ยวโยงการว่าจ้าง CK เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษา รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และการขายหุ้นสามัญ XPCL ให้แก่ CKP) (แก้ไข)
28 ก.พ. 2561
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประกาศจ่ายเงินปันผล และสารสนเทศ (รายการเกี่ยวโยงการว่าจ้าง CK เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษา รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และการขายหุ้นสามัญ XPCL ให้แก่ CKP) (แก้ไข)
27 ก.พ. 2561
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ประกาศจ่ายเงินปันผล และสารสนเทศ (รายการเกี่ยวโยงการว่าจ้าง CK เป็นผู้บริหารงานซ่อมบำรุงรักษา รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน และการขายหุ้นสามัญ XPCL ให้แก่ CKP)
27 ก.พ. 2561
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2560
27 ก.พ. 2561
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)