27 ก.พ. 2561
งบการเงินรายปี 2560 (ตรวจสอบแล้ว)
21 ธ.ค. 2560
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบริหาร และดำเนินการจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน (เพิ่มเติม)
20 ธ.ค. 2560
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บมจ. ช.การช่าง เป็นผู้บริหารจัดการงานก่อสร้างและปรับปรุงอาคารบริหาร และดำเนินการจัดหา ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบรถไฟฟ้า (เพิ่มเติม) ของโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
22 พ.ย. 2560
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
09 พ.ย. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2560
09 พ.ย. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 (F45-3)
09 พ.ย. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 3/2560 (สอบทานแล้ว)
25 ต.ค. 2560
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
29 ก.ย. 2560
การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า
24 ส.ค. 2560
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เพื่อซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช (แก้ไขไฟล์ PDF)
23 ส.ค. 2560
การเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้างบริษัท ช. การช่าง จำกัด (มหาชน) เพื่อซ่อมแซมโครงสร้างทางพิเศษศรีรัช
23 ส.ค. 2560
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
10 ส.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 30 มิ.ย. 2560
10 ส.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2 (F45-3)
10 ส.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 2/2560 (สอบทานแล้ว)