20 ก.ค. 2560
การก่อสร้างทางเชื่อมต่อทางพิเศษสายศรีรัช - วงแหวนรอบนอกฯ กับทางพิเศษศรีรัชด้านทิศเหนือ (มุ่งหน้าแจ้งวัฒนะ)
26 มิ.ย. 2560
การเผยแพร่รายงานและวิดีโอบันทึกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท
12 มิ.ย. 2560
แจ้งมติการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
25 พ.ค. 2560
ความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
12 พ.ค. 2560
การเผยแพร่วาระและรายละเอียดประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
11 พ.ค. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
11 พ.ค. 2560
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 สิ้นสุดวันที่ 31 มี.ค. 2560
11 พ.ค. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1 (F45-3)
11 พ.ค. 2560
งบการเงินไตรมาสที่ 1/2560 (สอบทานแล้ว)
26 เม.ย. 2560
การเผยแพร่ร่างรายงานและวิดีโอบันทึกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
18 เม.ย. 2560
แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ
12 เม.ย. 2560
กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 (แก้ไขวัน Record Date)
12 เม.ย. 2560
กำหนดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
12 เม.ย. 2560
การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันในการว่าจ้าง บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) เป็นผู้บริหารโครงการ รวมถึงจัดหา ติดตั้ง และทดสอบอุปกรณ์งานระบบโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน
11 เม.ย. 2560
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560