11 เม.ย. 2560
แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
11 เม.ย. 2560
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
07 เม.ย. 2560
การเปิดเผยหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์จากการลงทุนโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายบนเว็บไซต์ของบริษัท
10 มี.ค. 2560
การเผยแพร่วาระและรายละเอียดประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัท
22 ก.พ. 2560
กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และประกาศจ่ายเงินปันผล
22 ก.พ. 2560
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
22 ก.พ. 2560
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2559
22 ก.พ. 2560
สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ประจำปี (F45-3)
22 ก.พ. 2560
งบการเงินรายปี 2559 (ตรวจสอบแล้ว)
16 ก.พ. 2560
การลงนามสัญญาจ้างจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการเดินรถไฟฟ้า และซ่อมบำรุงรักษา (สถานีเตาปูน-สถานีบางซื่อ)
30 พ.ย. 2559
การว่าจ้าง บมจ.ช. การช่าง ในการซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานทางโยธาและไฟฟ้าเครื่องกล โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงเพิ่มเติม
30 พ.ย. 2559
การแต่งตั้งกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
30 พ.ย. 2559
แจ้งการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท
17 พ.ย. 2559
คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 ก.ย. 2559 (แก้ไข หน้า 6)
10 พ.ย. 2559
ชี้แจงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3/2559